lunedì 7 gennaio 2013


Këshille për të gjithë muslimanët - Shejh Al Albani


 

Këshilloj çdo musliman mbi faqen e dheut, sidomos vëllezërit dhe motrat tona që marrin pjesë në këtë thirrje të bekuar, thirrjen e Kur'anit, Sunetit dhe metodologjisë së Salafu-Salih. Këshilloj veten dhe të tjerët që fillimisht, ne duhet të jemi besnikë (të devotshëm), dhe atëherë ne duhet të përshtatemi sa më shumë të jetë e mundur me njohuri të dobishme, sic thote Allahusubhane wa te'ala ne kur anin fisnik


Dhe ia kini frikën Allahut ..., ai është All-llahu që ju mëson ju. All-llahu i di të gjitha gjërat per cfare ju veproni. (El Bekare 2: 282)


Njohuri të dobishme, e cila vjen nga Kurani, Suneti dhe metodologjia e Salafu-Salih duhet të shoqërohet me veprime, qe punon në bazë të kësaj dije,dhe kjo dituri nuk është që të jetë një argument kundër nesh:


"Diten në të cilën nuk do të vlejnë as pasuria dhe as femijet, përveç atij që do të vijë tek Allahu me zemër të pastër." (Esh-Shu'araa 26: 88-89)


Pastaj, unë do të tërheq vëmendjen që të mos marrin pjesë me shumë njerëz të cilët kanë lënë rrugën e Selefit me shumë gjëra, të cilat mund të grupohen në një fjalë: rebeluar kundër myslimanëve dhe kundër komunitetit të tyre.

Themi që ata të jenë në ate mënyrë që Pejgamberi salallahu-alejhi-ue sel-lem ka thënë (hadith sahih)


"O shërbëtorë të Allahut, vëllezëria të bëhet ashtu siç All-llahu ju urdhëron."


Ndërsa ne jemi të detyruar, edhe pse kjo do të përsëris atë disa herë, por ajo është gjithmonë e dobishme, të jetë e butë gjatë Dawetit me ata që na kundërshtojnë dhe ne duhet të jetë vazhdimisht në përputhje me ajetet e Kur'anit:


Ftoji në rrugën e Zotit tënd me urtësi e fjalë të mirë dhe polemizo me ta në mënyrën më të mirë. Vërtet, Zoti yt di më së miri [ndonjë tjetër] i cili largohet nga rruga e Tij dhe e di mirë se çdo tjetër [] ata që janë të udhëzuar drejtë. (Një Nahl 16: 125)


Ne kemi nevojë për të përdorur më shumë nga kjo dituri me ata që janë më agresive me besimet tona dhe parimet tona.

Pra, unë shpresoj se të gjithë vëllezërit që studiojne në vendet muslimane,me veprimet e tyre duhet të kërkojne fytyrën e Allahut Aze ue Jal - dhe jo të presin shpërblimin  nga njerëzit .

Ndoshta kjo është arsyeja pse unë thashe me këtë rast nuk mund të jetë e mjaftueshme. Faleminderimet janë për Allahun e madheruar.

(" udhëzimi dhe drita", 1/900) Shejh Albani, rahimehullahu Te'ala.

Nessun commento:

Posta un commento